De meest spectaculaire Friese paarden veiling!
21-12-2019
Veiling

Mochten er vragen zijn over de veilings voorwaarden dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat mail adres: info@kerstveiling.com

 

VEILINGSVOORWAARDEN.

1.1

Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de Kerstveiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via de stichting Kerstveiling Marienheem aangeboden paarden, alsmede op de verhouding tussen de Stichting Kerstveiling Marienheem en een verkoper of koper.

1.2

Op deze veilingvoorwaarden, alsmede de in artikel 1.1 vermelde overeenkomsten en rechtsverhoudingen is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).

1.3

De veilingvoorwaarden zullen voor aanvang van de Kerstveiling kenbaar gemaakt aan de veiling bezoekers via de veilingcatalogus en de website van de Kerstveiling.

1.4 Aan de in artikel 2.1 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen

komt in deze veilingvoorwaarden de daaronder vermelde betekenis toe.

 

BEGRIPPEN

2.1

1. KOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de veiling.

2. NOTARIS:

De notaris ten overstaan van wie de Kerstveiling plaatsvindt.

3. STICHTING:

De Stichting Kerstveiling Marienheem

4. VERKOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen of paard tijdens de Kerstveiling.

5.TEAM KERSTVEILING MARIENHEEM  (Team KVM)

Belast met het selecteren van de veulens en paarden 

6. VEULEN/PAARD:

Een door Team KVM definitief geselecteerd veulen of paard die wordt aangeboden

tijdens de veiling.

7. VEILING:

De door de stichting Kerstveiling Marienheem georganiseerde veiling.

8.VEILINGMEESTER:

Een door de stichting aangewezen veilingmeester die de Kerstveiling leidt.
VEILING

3.1

De veiling wordt georganiseerd door de stichting ten overstaan van een notaris. De rol van de notaris is beperkt tot het

toezicht houden op het biedingsproces tijdens de veiling.

 

KOOPOVEREENKOMST

4.1

De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de stichting te voldoen.

 

DE WIJZE VAN VEILING

5.1

De veulens/paarden worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens/paarden vindt in catalogus volgorde plaats. De veilingmeester heeft het recht de volgorde van de te veilen veulens/paarden te wijzigen. Tevens heeft de veilingmeester het recht om zonder opgave van redenen personen als koper te weigeren.

5.2

Het bieden geschiedt door opsteken van de veilingcatalogus, of op andere duidelijke wijze. De stichting c.q. de veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.

5.3

Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.

Wanneer wordt geboden/gekocht in opdracht van een derde, is de bieder/koper – naast zijn eventuele opdracht-/lastgever

– hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die voortvloeien uit het ter veiling bieden/kopen. Iedere bieder/koper

moet zich op eerste verzoek van de veilingcommissie en/of de veilingmeester en/of de notaris kunnen legitimeren met een

wettelijk en geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) en toestaan dat daarvan een kopie wordt gemaakt, dienende als bewijs voor de identiteit van de bieder/koper. Blijkt de bieder/koper zich op eerste verzoek niet

aldus te kunnen of willen legitimeren, dan is de stichting bevoegd de bieding/koop als

ongeldig te verklaren en het paard indien mogelijk opnieuwe ter veiling aan te bieden.

5.4

Indien de notaris of de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

 

KEURING PAARDEN

6.1.

Alle paarden zijn klinische en of rontgenlogische gekeurd de uitslag zal tijdens het veilen van het betrefende paard gezegt worden evenals dat het vermeld staat in de catalogus en op de website van De Kerstveiling. Alle keurings raporten liggen op de dag van de keuring ter inzage op het secretariaat waar ook een dierenarts aanwezig is voor nadere toelichting.

 

VEILINGKOSTEN

7.1

Voor koper bedragen de veilingkosten 10% van de (afgeslagen) koopsom+ 21% btw over

de veilingskosten. 

 

OMZETBELASTING

8.1

Alle paarden die worden verkocht zijn marge paarden tenzij anders word vermeld en of aangegeven.

 

BETALING, RISICO-OVERGANG & AFLEVERING

9.1.

Na gunning van het te veilen veulen/paard dient koper direct de koopovereenkomst te tekenen waarme een veilingsmedewerker direcht na de afslag langs komt , van de koper word vervolgens verwacht zich in de loop van de avond of direcht na de veiling te melden op het secretariaat waar men overleg kan hebben over de betaling en over transport van de paarden.

9.2 

Koopsom + veilingskosten dient voor 22 december 2019 betaald te zijn.

9.3 

Bij paarden gaat het risico van het paard te allen tijde direct over van de verkoper op de koper op het moment van het tekenen van de koopovereenkomst nadat het paard is afgeslagen in de veiling. Het paard komt vanaf dat moment

voor rekening en risico van de koper. 

9.4 

Levering van het paard kan in overleg op het secretariaat geregeld worden na betaling kan het paard direcht megenomen worden echter paard kan ook in overleg later gebracht of geleverd worden.

9.5

Indien koper niet tijdig aan betalings verplichting (of anders dan is afgesproken) voldoet heeft de stichting het recht een direct opeisbare boete ad € 2.500,- (zegge: twee duizend vijfhonderd euro), vermeerderd

met een boete ad € 250,- (zegge: twee honderd en vijftig euro) voor elke dag dat deze nalatigheid voortduurt.

9.6

Paard word geleverd met papier en afstammelings bewijs en keurings rapport.

9.7 

De stichting Kerst veiling bied de koper de mogelijkheid om het gekochte paard per direcht te verzedkeren dit kan men zelf regelen na aankoop op het secretariaat waar een verzekerings agent aanwezig is.

NIET VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMST

10.1

Indien koper van oordeel is, dat het veulen/paard na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen, indien hij verkoper daarvan niet binnen 3 weken nadat hij dit

heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.

WANPRESTATIE ZIJDENS KOPER

10.2

Wanneer koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht, te zijner keuze en beslissing, om

dan wel nakoming van de verplichtingen te vorderen, danwel de koopovereenkomst, te ontbinden. In beide gevallen

verbeurt de koper ten behoeve van de verkoper een eenmalige boete van een bedrag ad € 2.500,00 ineens, onverminderd

het recht van deze laatste om schadevergoeding te vorderen, zulks uitsluitend na bij aangetekend schrijven of

deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld. Ingebrekestelling moet geschieden met inachtneming van een termijn van

tenminste acht dagen.

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

11.1 

De stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van kopers, verkopers en derden,

in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen.

11.2

De stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld veulen/paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

11.3 

De stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging of waar de verkochte veulens/paarden worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

11.4

De stichting sluit aansprakelijkheid voor schade van derden uit.

behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de stichting, dan wel haar leidinggevenden.

11.5

De stichting heeft gepoogd de veilingcatalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. 

De stichting is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie in de veilingcatalogus en of eventueele druk fouten in de catalogus.

Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie in de veilingcatalogus.

GESCHILLEN

12.1

De paarden/veulens worden op de dag van de veiling op het veilingterrein nogmaals op gezondheid gecontroleerd linisch gekeurd door de veilingcommissie

aangewezen dierenarts.

12.2

Op het moment dat er sprake is van een geschil tussen koper/ verkoper/stichting wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank. In het geval één der partijen gevestigd is of beide partijen gevestigd zijn buiten Nederland

is de rechtbank Noord-Nederland bevoegd om van het geschil kennis te nemen.